2020න් එහා ශ්‍රී ලංකාව පිළි­බඳ ප්‍රති­ප­ත්තිය ඇතු­ළත් ග්‍රන්ථය එළි­දැ­ක්වීම | සිළුමිණ

2020න් එහා ශ්‍රී ලංකාව පිළි­බඳ ප්‍රති­ප­ත්තිය ඇතු­ළත් ග්‍රන්ථය එළි­දැ­ක්වීම

වෛද්‍ය සාරංග අල­හ­ප්පෙ­රු­මගේ 2020න් එහා ශ්‍රී ලංකාව පිළි­බඳ ප්‍රති­ප­ත්තිය ඇතු­ළත් ග්‍රන්ථය එළි­දැ­ක්වීම කථා­නා­යක කරූ ජය­සූ­රිය මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පසු­ගි­යදා ශ්‍රී ලංකා පද­නම් ආය­ත­න­යේදී සිදු කෙරිණි. එහිදී වෛද්‍ය අල­හ­ප්ප­පෙ­රුම කථා­නා­යක කරූ ජය­සූ­රිය මහතා වෙත ග්‍රන්ථයේ පිට­ප­තක් පිළි­ගැන්වූ අයුරු. පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සරත් අමු­ණු­ගම මහ­තාද ඡායා­රූ­පයේ වෙයි.

Comments