කව් ලැකියේ ශබ්ද රටා | සිළුමිණ

කව් ලැකියේ ශබ්ද රටා

කව් ලැකිය ලෙව් ලැකියෙන් වෙනස් වන්නේ ඒවායෙහි යෙදෙන ශබ්ද සංඛ්‍යව අනුව පමණක් නොවේග ශබ්ද යෙදෙන රටා අනුව ද වෙනස්කම් කීපයක් ම දක්නට ලැබේග ඉන් එක් වෙනසක් ස්වර ශබ්ද හා සම්බන්ධ වේග ලෙව් ලැකියෙහි පදයක යෙදෙන දීර්ඝ ස්වර කව් ලැකියට එන විට කෙටි වේග මේ ආකාරයෙනිථ

 

දීර්ඝ ථ හ්‍රස්ව

ලෙව් ලැකිය කව් ලැකිය

ආ අ

ආදරයෙන් අදරින්

නාම නම්

මාර්ග මග

ඊ ඉ

කීර්ති කිත්

දීර්ඝ දික්

නීල නිල්

ඌ උ

පූජා පුද

මූල මුල්

ශූන්‍ය සුන්

ඒ එ

ජේතවන දෙනා

දේශ දෙස්

සේනා සෙන්

ඔ ඕ

ඝෝෂ ගොස්

දෝෂ දොස්

ලෝභ ලොබ

කව් ලැකියේ ශබ්ද රටා-2

ශබ්ද රටා අනුව කව් ලැකිය හා ලෙව් ලැකිය වෙනස් වේග අල් ර-යන්නට පරව වෙනත් ව්‍යංජන ශබ්දයක් යෙදෙන තත්සම පදයක් කව් ලැකියට එන විට ඒ ර-යන්න ඉවත් වේග මේ ආකාරයෙනිථ

ලෙව් ලැකිය කව් ලැකිය

ර්-ක ථ ක

තර්ක තකු

ර්-ග ථ ග

මාර්ග මග

වර්ග වග

ර්-ඝ ථ ග

අනර්ඝ අනගි

දීර්ඝ දිගු

ර්-ණ ථ න

කර්ණ කන්

වර්ණ වන්

ර්-ත ථ ත

මුහුර්ත මොහොත

වර්තමාන වත්මන්

ර්-ම ථ ම

කර්ම කම්

ධර්ම දහම්

ර්-ව ථ ව

නිර්වාන නිවන්

පර්වත පවු

ර්-ෂ ථ ස

වර්ෂ වසර

වර්ෂා වැසි

ර්-ශ ථ ස

දර්ශන දසුන්

Comments