මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

1987 මාර්තු බොදු ගොවි කොළඹ 05 පදිංචි උස 5' 7" ජ්‍යෙෂ්ඨ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු (Lead Software Engineer) BSc,​ MSc උපාධිධාරී,​ ආදී - ආනන්දීය දුසිරිතෙන් තොර දේපළ ඉඩකඩම් හිමි කඩවසම් පුතුට වැදගත්,​ උගත්,​ රූමත් කරුණාවන්ත දියණියක් කළමනාකාර දෙමාපියෝ සොයති. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. පාපී කේන්ද්‍රයක් නොවේ. email : p​r​o​p​o​.​w​i​j​e​5​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G135019

Comments