ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ගොතටුව බුත්ගමුව ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා වර්ග අඩි 1200 තෙකලා විදුලි බලය,​ පෞද්ගලික රථ ගාල,​ දෙවන මහල,​ විමසීම් : 0773290367.
081181

පළමු මරදාන ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාර්යාලයකට. බාබර් සාප්පුවකට,​ යනාදියට යෝග්‍ය ස්ථානය. අමතන්න. 075-6796717,​ 0754-127631,​ 075-9397123.
080143

Comments