රථවාහන | සිළුමිණ

රථවාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථ වාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 2,​199/​= සිට. ආපසු ගෙවීමේ කාලය අවුරුදු 6 ක් දක්වා. ලියාපදිංචි කළ,​ නොකළ ඕනෑම වාහන යකට වෙළඳ පොළ වටිනාකමින් 90% දක්වා ලීසිං ( Speed Draft සඳහා 1399/​=) අඩුම වාරිකය,​ එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව වෙළඳ පොළේ අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදු කරනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා,​ leasing hotline : 0777970049
075326

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීමට

ඇක්සියෝ හයිබ්‍රිඩ් 2015 නිව් ෂෙල් සුදු කි.මී. 26xxx නිලට හුරු අළු ඉන්ටිරියර් 1 වන අයිතිකරු පැදවීම අයිතිකරුම විසින් ලියාපදිංචිය 2015/​10. දුක. 0711136370
080461

වෑන් රථ විකිණීමට

නිසාන් කැරවෑන් දෙසැම්බර් 2015 එන් වී 350 හයිරූප් බ්‍රෑන්ඩ්නිව්. 0770-490542,​ 077-4208888.
081351

Comments