වෛද්‍ය­ව­රුන්ට අලුත් නිල­නි­වාස 5000ක් | සිළුමිණ

වෛද්‍ය­ව­රුන්ට අලුත් නිල­නි­වාස 5000ක්

 

ඉදිරි මාස නවය ඇතු­ළත රජයේ විශේ­ෂඥ වෛද්‍ය­ව­රුන්, වෛද්‍ය නිල­ධා­රීන් සහ සියලු වෛද්‍ය­ව­රුන් හට නිල නිවාස 5,000ක් ලබා දීම සඳහා යෝජනා කර තිබූ වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළට කැබි­නට් අනු­මැ­තිය හිමිව තිබේ.

 

දැනට ශික්ෂණ රෝහල් ඇතුළු ඇතැම් රෝහල් තුළ වෛද්‍ය­ව­රුන්ට නිල නිවාස තිබු­ණත්, දිව­යිනේ ‍බොහෝ රෝහ­ල්වල වෛද්‍ය නිල නිවාස තිබෙන්නේ එදි­නෙදා රාජ­කා­රියේ නිරත වී සිටින (on call) වෛද්‍ය­ව­රුන්ට පමණි. එහෙත් මේ නව ව්‍යාපෘ­තිය යටතේ සීමා­වා­සික පුහු­ණුව ලබන වෛද්‍ය­ව­රු­න්ටද නිල නිවාස හිමි වනු ඇත. මෙහි දෙවැනි අදි­යර වශ­යෙන් හෙද කාර්ය­ම­ණ්ඩ­ල­යට සහ පරි­පූ­රක වෛද්‍ය කාර්ය­ම­ණ්ඩ­ල­ය­ටද ඉදි­රි­යේදී නිල නිවාස ලබා දීමට අපේ­ක්ෂි­තය.

Comments