ලංකාවේ ලොකුම ශීතාගාරය දඹුල්ලට | සිළුමිණ

ලංකාවේ ලොකුම ශීතාගාරය දඹුල්ලට

 

රුපි­යල් මිලි­යන 525ක විය­ද­මින් දඹුල්ලේ ඉදි කළ, නව ක්‍රම­වේද අනුව එළ­වුළු හා පල­තුරු කල් තබා­ගැ­නීමේ අධි­ශී­තා­ගාර සහිත අස්වනු සැක­සුම් මධ්‍ය­ස්ථා­නය ඔක්තෝ­බර් මාස­යේදී ජනතා අයි­ති­යට පත් කිරී­මට සූදා­නම් බව ඇමැති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

ආර්ථික ප්‍රති­සං­ස්ක­රණ සහ පොදු සැප­යුම් අමා­ත්‍යාං­ශය විසින් ගොඩ­න­ඟන ලද මේ මේ මධ්‍ය­ස්ථා­න­යට වැය වූ මුද­ලින් රු. මිලි­යන 300ක් ආපසු නොගෙ­වනු ලබන ප්‍රදා­න­යක් ලෙස ඉන්දීය රජ­යෙන් ලැබී ඇති තිබේ.

නව ශීතා­ගාර මඟින් අස්වනු සැක­සුම් මධ්‍ය­ස්ථා­න­යේදී ඒ ඒ භෝග වර්ග­යට ගැළ­පෙන උෂ්ණත්ව මට්ට­ම්ව­ලට සිසි­ල්ක­ර­ණය සැප­යිය හැකි වීම සුවි­ශේ­ෂ­ත්ව­යකි.‍

Comments