මැදි ආදා­යම්ලාභී­න්ටත් සුපිරි නිවාස සංකී­ර්ණ­යක අත්දැ­කීම් | සිළුමිණ

මැදි ආදා­යම්ලාභී­න්ටත් සුපිරි නිවාස සංකී­ර්ණ­යක අත්දැ­කීම්

නිවාස නැති ජන­තාව වෙනු­වෙන් නිවාස ඉදි­ක­ර­දීමේ රජයේ මෙහෙ­ව­රට දාය­ක­ත්වය ලබා­දෙ­මින් රට පුරා නිවාස ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර තිබේ. උදා­ග­ම්මාන ආරම්භ කර­මින් අඩු ආදා­ය­ම්ලාභී ජන­තා­වට නිවාස ඉදි කර දෙන අත­රම පෞද්ග­ලික අංශයේ දාය­ක­ත්වය ද ලබා­ගෙන මධ්‍ය ආදා­ය­ම්ලා­භීන් සඳහා ද නිවාස ඉදි කර­දීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙ­ළ­කට නිවාස හා ඉදි­කි­රීම් අමා­ත්‍යං­ශය අත ගසා තිබේ.

මෙයට වසර තුන­කට ප්‍රථම එම වැඩ­පි­ළි­වෙළ ආරම්භ කිරිමේ වග­කීම නිවාස ඉදි­කි­රීම් සහ සංස්කෘ­තික කට­යුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා වෙත පැව­රුණු අතර, නිවාස ඉදි­කි­රිම් සහ සංස්කෘ­තික කට­යුතු අමා­ත්‍යාං­ශය, ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රිය සමඟ අදාළ ආයෝ­ජ­ක­යන්ගේ සහා­යෙන් එම ජනා­වාස සංව­ර්ධන වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­වට නංවනු ලැබීය. මෙහිදි පෞද්ග­ලික අංශය අදාළ නිවාස ව්‍යාපෘතී සඳහා මුල්‍ය ආයෝ­ජ­නය සිදු කරයි. නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම්, යටි­තල පහ­සු­කම් ඇතුළු සේවා සැප­යීම රාජ්‍ය දාය­ක­ත්ව­යෙන් සිදු වේ.

ඒ ව්‍යාපෘ­තිය යටතේ වාද්දුව, හෝමා­ගම ජල්තර, රාගම යන ප්‍රදේ­ශ­යන්හි නව නිවාස ව්‍යාපෘති රැසක ඉදි­කි­රීම් කට­යුතු දැන් ආරම්භ වී තිබේ. එමෙන්ම තව නොබෝ දින­කින් කොළඹ නග­ර­යෙන් බැහැර නාග­රික ප්‍රදේ­ශ­යක් තුළද එවන් නිවාස ව්‍යාපෘති සමූ­හ­යක ඉදි­කි­රීම් ආරම්භ කිරි­මට කට­යුතු යොදා තිබේ.

එහි එක් පිය­ව­රක් ලෙස රනාල ජල්තර ප්‍රදේ­ශයේ ඉදි වූ සැමට සෙවණ ග්‍රීන් වැලි රෙසි­ඩ­න්සීස් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය පසු­ගි­යදා ජනතා අයි­ති­යට පත් කෙරිණි. ග්‍රීන් වැලි රෙසි­ඩ­න්සීස්, මහල් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය, නිවාස ඉදි­කි­රිම් සහ සංස්කෘ­තික කට­යුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේම­දාස මහ­තාගේ ඇර­යු­මෙන් අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා විසින් පසු­ගය 12 දින නිවාස ප්‍රති­ලා­භීන්ගේ අයි­ති­යට පත් කරන ලදි.

දේශීය ආයෝ­ජ­ක­යන්ගේ දාය­ක­ත්ව­යෙන් මෙයට වසර කිහි­ප­ය­කට පෙර ආරම්භ කර, නිවාස ප්‍රති­ලා­භීන්ගේ අයි­ති­යට පත් කළ ප්‍රථම මහල් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය ලෙස ‘සැමට සෙවණ ග්‍රින් වැලි රෙසි­ඩ­න්සිස් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය හඳුන්වා දිය හැකිය.

ග්‍රීන් වැලි නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය ශ්‍රී ලංකාවේ නිවාස හා ජනා­වා­ස­ක­ර­ණයේ විශේ­ෂිත කරුණු කිහි­ප­යක් අර­භයා සුවි­ශේ­ෂි­ත්ව­යක් උසු­ලයි.

මේ රජය බල­යට පත් වීමෙන් අන­තු­රුව මෙරට විවිධ ජන­කො­ටස් සඳහා නිවාස අව­ශ්‍යතා සපු­රා­ලීම වෙනු­වෙන් විවිධ වු නිවාස හා ජනා­වාස සංව­ර්ධන වැඩ­පි­ළි­වෙළ ක්‍රියා­ත්මක විය. ඒ අනුව දුගී දුප්පත් ජන­තාව වෙනු­වෙන් ආධාර නිවාස වැඩ­ස­ට­හන්, අඩු ආදා­ය­ම්ලා­භීන් සඳහා රාජ්‍ය දාය­කත්ව නිවාස සංව­ර්ධන වැඩ­පි­ළි­වෙළ, උතුරු නැඟෙ­න­හිර අව­තැන් වූ ජන­තාව වෙනු­වෙන් විශේ­ෂිත නිවාස වැඩ­ස­ට­හන් සම­ඟින්, වතු­ක­රයේ වැඩ කරන ජන­තාව වෙනු­වෙන් ද නිවාස සංව­ර්ධන ව්‍යාපෘ­තීන්, ඒ ඒ විෂය පථය භාර අමා­ත්‍යාංශ හා රාජ්‍ය ආය­තන දාය­ක­ත්ව­යෙන් සිදු විය.

මධ්‍ය ආදා­ය­ම්ලාභී ජන­තා­වද මේ අභි­යෝ­ගා­ත්මක නිවාස ගැට­ලු­වට මුහුණ පා සිටිති. ඔවුන්ට ලැබෙන ආදා­ය­මට සරි­ලන අයු­රින් ඔවුන් වෙනු­වෙන්ද තම­න්ගේම නිව­සක් නිර්මා­ණය කර­ගැ­නීම සදහා රජයේ අව­ධා­නය යොමු විය.

ඒ අව­ශ්‍ය­තාව වඩාත් නිවැ­ර­දිව අව­බෝධ කර­ගත් අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහතා මධ්‍ය ආදා­ය­ම්ලා­භීන් සඳහා දැරිය හැකි මිල­කට නව නිවාස නිර්මා­ණය කරීමේ අද­හස ඉදි­රි­පත් කෙළේය. එම කාර්ය හුදෙක්, රජ්‍ය මුල්‍ය දාය­ක­ත්ව­යෙන්, රාජ්‍ය ආය­ත­නික සහා­යෙන් ක්‍රියා­ත්මක කිරීම අප­හසු වු බැවින්, එ සඳහා අත්දැ­කිම් සපිරි මුල්‍ය ආය­තන හැකි­යාව ඇති පෞද්ග­ලික අංශයේ ආයෝ­ජ­ක­යන්ගේ සහාය ලබා­ගනු ලැබීය. එය, .රාජ්‍ය හා පෞද්ග­ලික දාය­කත්ව වැඩ­පි­ළි­වෙළේ සමා­ර­ම්භය ලෙස හැදි­න්විය හැකිය.

සැමට සෙවණ ග්‍රීන් වැලි රෙසි­ඩ­න්සිස්, නිවාස ව්‍යාපෘ­තියේ නිවාස 350කට වැඩි ප්‍රමා­ණ­යක් ඇත. එම ව්‍යාපෘ­තිය සඳහා රුපි­යල් මිලි­යන 1900කට අධික මුද­ලක් පෞද්ග­ලික අංශය ආයෝ­ජ­නය කර තිබේ. මධ්‍ය ආදා­ය­ම්ලා­භීන්ගේ ජන ජීවි­ත­යට අත්‍ය­වශ්‍ය සියලු පහ­සු­ක­ම්ව­ලින් සම­න්විත එම නිවාස ව්‍යාපෘ­තියේ නවීන ජනා­වා­ස­ය­කට අවශ්‍ය කරන යටි­තල පහ­සු­කම් සහ සේවා පහ­සු­කම් ද නොඅ­ඩුව සපයා ඇත. අභ්‍ය­න්තර මාර්ග පද්ධති, විධි­මත් මලා­ප­ව­හන පද්ධති, වාහන නවතා තැබිමේ පහ­සු­කම්, ශාරි­රික සුවතා මධ්‍ය­ස්ථාන, වෛද්‍ය මධ්‍ය­ස්ථාන, ළමා ක්‍රීඩාං­ග­ණය, දිවා සුරැ­කුම් මධ්‍ය­ස්ථාන මෙන්ම පිහි­නුම් තටාක සහ සුපිරි වෙළ­ඳ­සල් ද එම ව්‍යාපෘ­ති­යෙහි ඇත.

නිවාස පහ­සු­කම් සමඟ සෙසු පහ­සු­කම් සප­යා­දී­මේදී මධ්‍ය ආදා­ය­ම්ලා­භීන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සප­යා­ගැ­නීමේ අප­හ­සු­තාව හේතු­වෙන් රජය ප්‍රති­ලා­භීන් වෙනු­වෙන් විශේ­ෂිත බැංකු ණය වැඩ­ස­ට­හ­නක් රාජ්‍ය බැංකු මඟින් සකස් කර තිබේ.

විසි­එක් වන සිය­වස සඳහා මෙරට ජන සමා­ජය සංවි­ධා­නය කරන මෙවන් කාල­ප­රි­ච්ඡේ­ද­ය­කදී නිවාස හා ජනා­වා­ස­ක­ර­ණ­යේදී ද එම කාර්ය­දා­මය නව ලෝක­යට උචිත වන අයු­රින් නිර්මා­ණය වීම අවශ්‍ය වේ. ඉදි වන නිවාස තමන්ගේ ආදා­ය­මට සරි­ලන අයු­රින් නිර්මා­ණය වීමත් නිවස ඉදි වන භූමිය නිසි අයු­රින් ප්‍රයෝ­ජ­න­යට ගැනී­මත්, හුදෙක් අදාළ කාර්ය රජ­යට පම­ණක් සිදු කිරී­මට නොහැකි වීමත් එම අඩු­පා­ඩුව සපු­රා­ලීම සඳහා ඒ පිළි­බඳ අත්දැ­කීම් සපිරි පෞද්ග­ලික අංශය දායක කර­ගැ­නී­මත් අවශ්‍ය කෙරේ. නිවාස ප්‍රති­ලා­භීන්ගේ අයි­ති­යට පත් කරන සැමට සෙවණ ,ග්‍රීන් වැලි රෙසි­ඩ­න්සිස් නිවාස ව්‍යාපෘ­තිය ඒ සියලු අභි­යෝග ජය­ගෙන තිබේ.

ජාතික නිවාස සංව­ර්ධන අධි­කා­රියේ සභා­පති

ලක්වි­ජය සාගර පල­න්සූ­රිය

Comments