අම­ර­පුර-රාමඤ්ඤ එක්වීම | සිළුමිණ

අම­ර­පුර-රාමඤ්ඤ එක්වීම

ලක් දිව සාසන ඉති­හා­සයේ නව පරි­ච්ඡේ­ද­ය­කට මුල­පු­ර­මින් අම­ර­පුර මහා නිකාය සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ‘ශ්‍රී ලංකා අම­ර­පුර-රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව’ නමින් සම්මු­ති­ය­කට එළ­ඹීම සිකු­රාදා (16) කොළඹ පද­නම් ආය­ත­න­යේදී සිදු විය. අම­ර­පුර මහා නිකායේ උත්ත­රී­තර මහා­නා­යක අති­පූජ්‍ය කොටු­ගොඩ ධම්මා­වාස සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා­නා­යක අති­පූජ්‍ය නාපාන පේම­සිරි මහ­නා­හි­මි­ව­රුන් අදාළ ව්‍යව­ස්ථා­වට අස්සන් තැබී­මෙන් අන­තු­රුව සන්නස් පත් හුව­මාරු කර­ගත් අව­ස්ථාව.  සේයා­රුව - සමන්ත වීර­සිරි
ලක් දිව සාසන ඉති­හා­සයේ නව පරි­ච්ඡේ­ද­ය­කට මුල­පු­ර­මින් අම­ර­පුර මහා නිකාය සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ‘ශ්‍රී ලංකා අම­ර­පුර-රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව’ නමින් සම්මු­ති­ය­කට එළ­ඹීම සිකු­රාදා (16) කොළඹ පද­නම් ආය­ත­න­යේදී සිදු විය. අම­ර­පුර මහා නිකායේ උත්ත­රී­තර මහා­නා­යක අති­පූජ්‍ය කොටු­ගොඩ ධම්මා­වාස සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා­නා­යක අති­පූජ්‍ය නාපාන පේම­සිරි මහ­නා­හි­මි­ව­රුන් අදාළ ව්‍යව­ස්ථා­වට අස්සන් තැබී­මෙන් අන­තු­රුව සන්නස් පත් හුව­මාරු කර­ගත් අව­ස්ථාව. සේයා­රුව - සමන්ත වීර­සිරි

ලක් දිව සාසන ඉති­හා­සයේ නව පරි­ච්ඡේ­ද­ය­කට මුල­පු­ර­මින් අම­ර­පුර මහා නිකාය සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකාය ‘ශ්‍රී ලංකා අම­ර­පුර-රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව’ නමින් සම්මු­ති­ය­කට එළ­ඹීම සිකු­රාදා (16) කොළඹ පද­නම් ආය­ත­න­යේදී සිදු විය. අම­ර­පුර මහා නිකායේ උත්ත­රී­තර මහා­නා­යක අති­පූජ්‍ය කොටු­ගොඩ ධම්මා­වාස සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහා­නා­යක අති­පූජ්‍ය නාපාන පේම­සිරි මහ­නා­හි­මි­ව­රුන් අදාළ ව්‍යව­ස්ථා­වට අස්සන් තැබී­මෙන් අන­තු­රුව සන්නස් පත් හුව­මාරු කර­ගත් අව­ස්ථාව.


සේයා­රුව - සමන්ත වීර­සිරි

Comments