කව් ලැකි­යෙහි නැති ශ-යන්න-3 | සිළුමිණ

කව් ලැකි­යෙහි නැති ශ-යන්න-3

කව් ලැකි­යෙහි තාලුජ ශ-යන්න හමු නොවන බව කලින් සඳ­හන් විණ. තත්සම පද­යක අව­සා­න­යෙහි යෙදුණු තාලුජ ශ-යන්න දන්තජ ස-යන්නක් බවට පත් වුණු සැටි මෙහි දැක්වේ.

ලෙව් ලැකිය                                 කව් ලැකිය 

ආකාශ                                        අහස්
ආශ්‍ර                                           ඇසුරු
උප­දේශ                                      උව­දෙස්
ඒකා­දශ                                       එකො­ළොස්
කේශ                                         කෙස්
ක්ලේශ                                      කෙලෙස්
චතු­ර්දශ                                      තුදුස්
ත්‍රයෝ­දශ                                    තෙළෙස්
දේශ                                         දෙස්
ද්වාදශ                                       දොළොස්
ප්‍රදේශ                                       පෙදෙස්
මිශ්‍ර                                           මුසු
විදේශ                                       විදෙස්
පාංශු                                         පස්
වංශ                                          වස්
සන්දේශ                                    සඳෙස්

කව් ලැකි­යෙහි නැති ෂ-යන්න

කව් ලැකි­යෙහි මූර්ධජ ෂ-යන්න හමු නොවේ. මූර්ධජ ෂ-යන්න සහිත තත්සම පද කව් ලැකි­යට ආවේ ඊට දන්තජ ස-යන්නක් ආදේශ කර­මිනි,

ලෙව් ලැකිය                              කව් ලැකිය
පදා­රම්භ ෂ-යන්න
ෂඩ්රස                                     සරස
ෂඩ්වර්ණ                                  සව­නක්
ෂෝඩශ                                   සොළොස්
පද මධ්‍ය ෂ-යන්න
කර්ෂා­පණ                                කහ­වණු
පාෂාණ                                   පහණ
විශේ­ෂණ                                 වෙසෙ­සුන්

පදා­ව­සාන ෂ-යන්න

අක්ෂි                                     ඇස්
කෝෂ                                    කොසු
ඝෝෂ                                    ගොස්
දෝෂ                                     දොස්
නිර්දෝෂ                                නිදොස්
බුද්ධ­ඝෝෂ                              බුදු­ගොස්
භාෂා                                     බස්
රෝෂ                                    රොස්
වර්ෂා                                    වැසි, වස්
ශීර්ෂ                                     සිරස්
ශ්ලේෂ                                  සෙලෙස්

Comments