සුදු පෙණ කැටි | සිළුමිණ

සුදු පෙණ කැටි

 

හෝ හෝ ගා රැල්ල නැගෙයි
සුදු පෙණ වැල්ලට දිව එයි
එකට එක්ව සිනා සලයි
ආයෙත් ඈතට දුව යයි
සීත සුළං එහෙ මෙහෙ යයි
ඈත සරුංගල් ඉගිළෙයි
සුදු පෙණ කැටි කකුලෙ වැදෙයි
පුංචි අපිට සතුට ගෙනෙයි

තෙනුරි නවින්මා කීරිතිසේන

3 ශ්‍රේණිය ‘බී’,

මලියදේව බාලිකා විදුහල,

කුරුණෑගල

Comments