මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

අගනුවර බොදු කරාව 1981 උපන් 5' 2" තළෙළු ප්‍රියමනාප තමාගේම විගණන ආයතනයක් හිමි ගණකාධිකාරී සොයුරියට උගත් රැකියාවැති සහකරුවෙක් සොයයි. කෙටි විවාහයකින් වෙන්වූ අතර,​ වයස 6 පුතෙක් සිටී. උගත් වැදගත් පසුබිම විශේෂයි. c​o​m​f​r​i​s​a​l​e​s​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​B134629

බදුල්ල බොදු ගොවි අවු. 28,​ උස 5' රූමත් ජ'පුර විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය පරිපාලන විශේෂ උපාධිධාරිනී කොළඹ පුද්ගලික ආයතන ගණකාධිකාරිනී රැකියාවක නියුතු තම දියණියට වැදගත් උගත් මනාලයෙකු සිය දෙමාපියන් සොයයි. 0575616878 හඳහනෙහි පිටපතක් යොමු කරන්න. k​r​i​s​h​a​n​i​9​1​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
B134691

බොදු /​ ගොවි 38,​ 5' 1" ලාබාල පෙනුමැති රූමත් වෛද්‍ය දියණියට (අත්සනට සීමාවූ) උපාධි සමරැකියාවැති පුතෙකු දෙමාපියෝ සොයති. p​r​o​p​o​s​a​l​s​5​2​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m
​B134862

87,​ 5' 4" උපාධිධාරි වරලත් ගණකාධිකාරි උසස් රැකියාව නවීන මෝටර් රථයක් නිවාස හිමි දියණියට සම උගත් පුතෙකු මව්පියන් සොයයි. 011-2896267.
B134782

Comments