ශ්‍රී ලංකා ආයතනික සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා සම්මාන උලෙළ මෙවරත් | සිළුමිණ

ශ්‍රී ලංකා ආයතනික සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා සම්මාන උලෙළ මෙවරත්

තරුණ ව්‍යවසායකයන් සහ ව්‍යාපාරික අවස්ථා ඇගයීමේ අරමුණින් ජපාන විදේශීය වෙළඳ සංවිධානය JETRO සමඟින් ලංකා තරුණ ව්‍යවසායකයන්ගේ මණ්ඩලය COYLEදෙවන වරටත් ශ්‍රී ලංකා ආයතනික සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා සම්මාන උළෙල පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සෞඛ්‍ය සහ කළමනාකරණ අංශය විධිමත් කිරීමත් ඵලදායිතාව ඇති කිරීමත් අරමුණු කරගනිමින් පසුගිය දා සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා සම්මන්ත්‍රණයක් ද පැවැත්විණි. එම සම්මන්ත්‍රණය මෙහෙයවනු ලැබුවේ ජපානයේ ටාමා විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය යෝෂියාවී ඉචිකාවා විසිනි. මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී වූ පිරිසට සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා කේෂ්ත්‍රයට අදාළ කරුණු රැසක් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව එදින උදා විය. පසුගිය වසරේ පැවති සම්මාන උළෙල වඩාත් වැඩි අවධානයක් දිනා ගත් අතර එය සෞඛ්‍ය සහ ඵලදායිතා ක්ෂේත්‍රය තුළ විශාල උද්දීපනයක් ඇති කිරීමට හේතු විය. මෙම ඇගයීම් උළෙල 2020 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

Comments