සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අපොස (උ/​පෙ) තර්ක ශාස්ත්‍රය පංති (කණ්ඩායම් /​ තනි) ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍ය පංති,​ පළපරුදු පාසැල් ගුරුවරයකු විසින් පැවැත්වේ. 0777984089.
074989

උ/​පෙ සංයුක්ත ගණිතය පැමිණ ඉගැන්වීම සිද්ධාන්ත /​ පුනරීක්ෂණ කොළඹ,​ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දු. ක. 0768857354 ලිපිනය සමන් නො. 700,​ නවගමුව,​ රණාල.
077632

ඒ සාමාර්ථ ලබාදුන් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසැලේ හිටපු ගුරුවරයකු විසින් පවත්වනු ලබන අමතර පංති සියලු විෂයයන් සඳහා විශේෂයෙන් ලන්ඩන් /​ දේශීය සා/​පෙළ උ/​පෙළ ගණිතය,​ භෞතික විද්‍යාව,​ සංඛ්‍යානය,​ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව,​ රසායන විද්‍යාව,​ පහළ පංති සඳහාද පැවැත්වේ. ඉතා සාධාරණ මිල කරුණාකර විමසන්න. 0772631546 ස්තුතියි.
079388

IELTS BAND 8 දක්වා වෛද්‍යවරුන්ට,​ ඉංජිනේරුවන්,​ නීතිඥයින්ට,​ ගණකාධිකාරීන්ට,​ කථිකාචාර්යවරුන්ට. DAYA RAJAPAKSE MASTER TRAINER දිනපතා පන්ති මොරටුවේදී. 0776536205.
073337

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

කටුබැද්ද,​ ගාලුපාරට මීටර් 250 නුදුරින් සියලු පහසුකම් සහ යාබද නාන කාමරයක් සහිත කාමරයක් කුලියට. 0711397747.
078627

Comments