ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

දෙහිවල පිහිටි දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල කාර්යාලයකට චැනලින් සෙන්ටර්,​ නිවසකට,​ බදු දීමට තිබේ. ගරාජයක් සහිතයි. ටෙලි. 0712115227,​ 0710869181
078115

ව්‍යාපාරික ස්ථාන උවමනායි

කැස්බෑව පිළියන්දල අවටින් වර්ග අඩි 10000 - 15000 ත් අතර ඇඟළුම් කර්මාන්ත ශාලාවකට සුදුසු ගොඩනැගිල්ලක් අවශ්‍යයි. 0772449435.
078843

Comments