232 වැනි උදා­ග­ම්මා­නය වන ‘ගාන්ධි­න­ගර් ජනතා අයි­ති­යට | සිළුමිණ

232 වැනි උදා­ග­ම්මා­නය වන ‘ගාන්ධි­න­ගර් ජනතා අයි­ති­යට

232 වැනි උදා­ග­ම්මා­නය වන මඩ­ක­ල­පුව දිස්ත්‍රි­ක්කයේ කුඹු­රු­මෝ­ලෛහි ‘ගාන්ධි­න­ගර්’ පසු­ගි­යදා ඉන්දියා මහ කොම­සාරිස් තරං­ජිත් සිං සින්ධු මහ­තාගේ සහ­භා­ගී­ත්ව­යෙන් නිවාස ඉදි­කි­රීම් සහ සංස­කෘ­තික කට­යුතු ඇමැති සජිත් ප්‍රේම­දාස මහතා විසින් ජනතා අයි­ති­යට පත් කෙරිණි. එහිදී සමරු ඵල­කය තරං­ජිත් සිං සින්දු මහතා අතින් විවෘත වුණු අව­ස්ථාව.

Comments