‘හිරා’ පද­න­මට බුද්ධි නිර්දේශ නැහැ - ආශු මාර­සිංහ | සිළුමිණ

‘හිරා’ පද­න­මට බුද්ධි නිර්දේශ නැහැ - ආශු මාර­සිංහ

 

බැටික්ලෝ කැම්පස් ඉදි­කි­රීම සඳහා වෘත්තිය පුහුණු අමා­ත්‍යාං­ශ­යත් සමඟ ගිවි­සුම් ගැසූ හිරා පද­නම කිසිදු නීත්‍ය­නු කූල පද­න­මක් නැති සංවි­ධා­න­යක් බව පාර්ලි­මේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාර­සිංහ මහතා පෙන්වා දෙයි.

 

පාර්ලි­මේන්තු ආංශික අධී­ක්ෂණ කාරක සභා­වට හිරා පද­නම ගැන රාජ්‍ය නොවන සංවි­ධාන පිළි­බඳ ජාතික ලේකම් කාර්යා­ල­යෙන් ලබා­දුන් වාර්තා­වට අනුව මෙයට බුද්ධි අංශ නිර්දේශ නොමැති හෙයින් ලියා­ප­දිං­චිය පවා ලබා දී නොමැති ආය­ත­න­යක් බව පවසා ඇත.

Comments