වන ජීවි සංර­ක්ෂ­ණයට අලුත් පොතක් | සිළුමිණ

වන ජීවි සංර­ක්ෂ­ණයට අලුත් පොතක්

වන හා වන­ජීවි සම්පත සුරැ­කුම, කළ­ම­නා­ක­ර­ණය හා සංව­ර්ධ­නය කිරීම අර­ඹයා බල­පැ­වැ­ත්වෙන නීති - රීති පිළි­බ­ඳව වන සංර­ක්ෂණ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ සහ­කාර වන සංර­ක්ෂක ලලිත් ගමගේ මහතා විසින් සම්පා­දිත, “වන හා වන­ජීවි සංර­ක්ෂ­ණය උදෙසා නීතිය” ග්‍රන්ථය දොරට වැඩීමේ උලෙළ 2019 අගෝස්තු මස 13 වැනි දින ප.ව. 2.00 ට බත්ත­ර­මුල්ල “සොබා­දම් පියස” මහ­වැලි සංව­ර්ධන හා පරි­සර අමා­ත්‍යාංශ ශ්‍රව­ණා­ගා­ර­යේදී මහ­වැලි සංව­ර්ධන හා පරි­සර අමා­ත්‍යාංශ ලේකම් අනුර දිසා­නා­යක මහතා ප්‍රමුඛ සම්භා­ව­නීය අමු­ත්තන්ගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පැවැත්වේ.

Comments