රන්දෝලි පෙර­හ­රට එන බැති­ම­තුන්ට කඩු­ග­න්නාවේ දන්ස­ලක් | සිළුමිණ

රන්දෝලි පෙර­හ­රට එන බැති­ම­තුන්ට කඩු­ග­න්නාවේ දන්ස­ලක්

මහ­නු­වර ඇසල පෙර­හැර අව­සන් රන්දෝලි පෙර­හැර පැවැ­ත්වෙන අගෝස්තු මස 14 වැනිදා පෙර­හැර නැර­ඹී­මට කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය ඔස්සේ පැමි­ණෙන බැති­ම­තුන් වෙනු­වෙන් දිවා ආහා­රය පිරි නැමී­මට කඩු­ග­න්නාව තරුණ සංවි­ධා­නය කට­යුතු කර ඇත. එම බත් දන්සල එදින දහ­වල කඩු­ග­න්නාව තරුණ බෞද්ධ සංග­ම­යේදි පැව­ත්වෙන අතර දිවා ආහා­රය සඳහා පැමි­ණෙන ලෙස සංවි­ධා­ය­කයෝ ඉල්ලා සිටිති.

Comments