කාම්බෝ­ජයේ රජු වන නොරෝ­දම් සිහ­මොන් ගේ අභි­මා­න­වත් පිළිගනිම | සිළුමිණ

කාම්බෝ­ජයේ රජු වන නොරෝ­දම් සිහ­මොන් ගේ අභි­මා­න­වත් පිළිගනිම

ජනා­ධි­පති මෛත්‍රි­පාල සිරි­සේන මහතා කාම්බෝ­ජයේ රජු වන නොරෝ­දම් සිහ­මොන් විසින් අභි­මා­න­වත් ලෙස  රාජ­කීය මාලි­ගා­වට පිළි­ගත් අයුරු.   

Comments