මගේ ගුරු­තු­මිය | සිළුමිණ

මගේ ගුරු­තු­මිය

මගේ ගුරු­තු­මි­යගේ නම පී.කේ‍. මල්කාන්ති. මගේ ගුරු­තු­මිය මට හරිම ආද­රෙයි. ඇය මට අකුරු කියා දෙයි. ගුරු­තු­මිය මට ගීත කියා දෙයි. ඇය අපට ඇගේම දරු­වන් ලෙස ආද­රය කරු­ණාව දක්වයි. මගේ ගුරු­තු­මි­යට මම හැම­දාම ගරු කර­නවා.

චනුදි අමාෂා අම­ර­සිංහ,
2 ශ්‍රේණිය - සී,
ශ්‍රී සාරා­ලං­කාර ම.වි.,
කිඳෙ­ල්පි­ටිය

Comments