ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

ඇලහැර කලුගඟ අසල බැකෝ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් පවත්වාගෙන යන මැනික් පතලකට හවුල්කරුවකු අවශ්‍යයි. මැනික් හැරීමේ යන්ත්‍ර සවිකර ඇත. අමතන්න. 0784499942, 0777796137
070477

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

ගාල්ල දංගෙදර නැගෙනහිර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්. 20,​ ව.අ. 2000 කාමර 05 ක නිවස. (ව්‍යාපාරයකට විශේෂයි) 40,​000/​-. 0718-313513.
070779

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

සර්විස්ටේෂන් එකකට අවශ්‍ය හයිප්‍රෙෂර් පම්ප් ග්‍රීස්ගන් සබ්මැසිබල් පම්ප් මෝටර් 3HP/​10HP චේන්බ්ලොක් 500kg,​ 3HP ජියර් මෝටර් ආදිය විකිණීමට. TE. 077-4154302.
069566

Comments