අංග විකල හා ලෙඩ දරුවන් ලැබීමට හේතුවක් | සිළුමිණ

අංග විකල හා ලෙඩ දරුවන් ලැබීමට හේතුවක්

කුසක් දරා සිටියදී ඊර්ෂ්‍යාවෙන්... මාන්නයෙන්... බුම්මාගෙන හිඳීම...

ඉස්සර නම් කියන්නෙ කුසක් දරා සිටින මවක් දැකීමත් භාග්‍යයක් කියලා. වාසනාවක් කියලා... සතුටක් කියලා. මොකද එදා අම්මලා උන්නේ දරු ගැබ දරාගෙන දරුවාම ගැන සිතමින්. යහපත් සිතිවිලි වැඩීම නිසා හොඳ නිරෝගී... බබෙක් උපත ලබනවා. හැබැයි දැන් කුසක් දරාගෙන අම්මලා ඉන්නේ නොසතුටින් බව වෛද්‍ය ආශී පවසනවා. ඇය කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන්...‍ මාන්නයෙන්... බුම්මාගෙන හිදීම නිසා අංගවිකල හා ලෙඩ දරුවන් බිහිවෙන බවත් මව ගේ සිතිවිලිවල ඇති කළු පැහැය නිසා උපන් ගමන් දරුවන් මිය යාම... අඩු මාසයෙන් දරුවන් කුස තුළ මියයාම සිදුවෙන බවයි.

ඉන්දියානු වෛද්‍යවරියක වන ඇය වැඩිදුරටත් කියා තිබෙන්නේ පුළුවන් තරම් අන් අයට කරුණාව දැක්වීම... ආදරය දැක්වීම අසීරුතා ඇතත් සිනහ මුවින් සිටීම... කා සමඟත් සුහදව කතාබහ කිරීම, තණ්හාව අතහැරීම... කොටින් ම තුන්හිත පිරිසිදු කරගැනීම නිසා දඟ නැති... වස නැති... ලෙඩ නැති... නිරෝගී... බුද්ධිමත් දරුවකු කරදරයක් නැතුව බිහිවන බවයි.

අදහස්