මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අවුරුදු 35 5' 9" බොදුකරාව ගුණගරුක කඩවසම් සුරා සූදුවෙන් තොර දොස්තර (MMBS) පුතුට වැදගත් පවුලකින් උගත් රූමත්,​ චරිතවත්,​ ගුණවත් දුවෙකු දෙමාපියෝ සොයති. හඳහන සමග විමසන්න. p​o​r​o​n​d​a​m​2​0​1​9​p​r​o​p​o​s​a​l​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G133664

චංචල නිශ්චල සුවිශාල දේපළක් හිමි බෞද්ධ විදේශීය අධ්‍යාපනික උසස් වෘත්තික 45+ ඉතාමත්ම කඩවසම් පෙනුමැති අත්සනට සීමාවී දික්කසාද පුතුට සැබෑම රූමත් මනාලියක් ඉක්මන් විවාහයට සොයයි. දික්කසාද සැලකේ. කේන්දර නොසැලකේ. b​g​r​o​o​m​2​0​1​9​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m
​G133781

ද්විත්ව පුරවැසි බොගො දෙරටෙහිම දේපල වත්කම් හිමි 25+ කඩවසම් 5' 6" යහපත් කාරුණික දුම්පානය මත්පැනින් තොර බ්‍රිතාන්‍යයේ (UK) උසස් විශ්වවිද්‍යාලයක MEng උපාධි ලබා ලන්ඩන් නුවර Consultant ඉංජිනේරු ස්ථිර ඉහළ රැකියාවක් කරන එකම පුතුට ගැලපෙන දහමට ලැදි කාරුණික චරිතවත් උගත් /​ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන රුවැති චරිතවත් කාරුණික වයස 24 ට අඩු බොදු පවුලක දියණියක් යෝජනා කර තැබීමට දෙමාපියන් සොයති. බේද නොසැලකේ. පිළිතුරු English හෝ සිංහල ඊ මේල් මගින් පමණක්ම එවන්න. 88m​a​h​e​e​s​h​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G133613

වැදගත් පවුල් පසුබිමක ඉංජිනේරු පියා උපාධිධාරී මව බොදු ගොවි අගනුවරාසන්න 5' 11'' උස අවුරුදු 28 දේපළ හිමි කඩවසම් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි මතින් දුම්පානයෙන් තොර උසස් පෙළ දක්වා කොළඹ උගත් එකම පුතුට වයස 23 ට අඩු යහපත් පවුල් පසුබිමක් සහිත සමකුල උගත් ගුණගරුක ගේ දොර වැඩ මැනවින් දන්නා චාම් චරිතවත් දියණියක් විවාහ වීමට යෝජනා කර තැබීමට පියා සොයයි. හඳහන් පිටපත සමග විස්තර එවන්න. s​a​t​8​2​0​1​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G133650

විදේශයක පදිංචි බොදු ගොවි දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ 30 හැවිරිදි දුම්බීමෙන් තොර,​ උස 5' 3" එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හැදැරූ නීති උපාධිධාරී යහපත් ගතිගුණවලින් යුත්,​ මේ වනවිට විදේශීය නීති ආයතනයක රැකියාව කරන පුතුට ගැලපෙන මනාලියක් සොයයි. දෙවන පුතාද එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය ලැබූ නීති උපාධිධාරියෙකි. පිළිගත් නීති ආයතනයක රැකියාව කරයි තුන්වන පුතා එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටී පියා විදේශීය පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරවරයෙකි. අප සොයන්නේ සුදුසුකම් ඇති රූමත් වැදගත් පවුලක යහපත් දියණියකි. p​r​o​p​o​s​a​l​8​9​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G133617

Comments