ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

අලුත් අයිස්ක්‍රීම් වර්ග රැසක් බෙදාහැරීම සඳහා බෙදාහරින්නන් අවශ්‍යයි. අමතන්න. 0772152152,​ 011-2180221. ලියන්න. f​i​n​a​n​c​e​m​o​k​s​h​a​2​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
067799

ඔබේ නිවසේ විදුලි බිල ප්‍රශ්නයක්ද මෙන්න අපෙන් විසදුමක් ලියන්න. p​a​y​e​a​s​y​1​1​2​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
068542

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

පර්චස් 40 ක ඉඩමක් සමාගමක් සඳහා කුලියට හෝ බද්දට. කරුණාකර අමතන්න. 0773888650.
067922

Comments