රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049,​ (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) Vehicle Loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 2199/​- සිට. ආපසු ගවෙීමේ කාලය අවුරුදු 06 ක් දක්වා ලියාපදිංචි කළ නොකළ ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳපොළ වටිනාකමින් 90% දක්වා ලීසිං. (Speed Draft සඳහා 1399/​-) අඩුම වාරිකය එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම්. වාහන හුවමාරුව වෙළෙඳපොලේ අඩුම මිලට වාහන සොයාදීමද සිදුකරයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing Hotline - 0777970049.
068499

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

සුසුකි ආර්ටිනා ආසන 07 ක 2013 අගෝස්තු නිෂ්පාදිත කි.මී 27,​000 ධාවනය කර ඇති AMW නඩත්තු කළ පළමු හිමිකරු රජයේ විධායක නිලධාරිණියක සතු කාරය රු. 4,​200,​000/​- /​ 0714434866.
066234

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

Kyron Micro ජීප් රථය පළමු හිමිකරු ඉතා අඩු දුරක් ධාවනය කර ඇත. 077-3747593 මහරගම.
065467

Toyota Rush ජීප් රථය පළමු හිමිකරු හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට විකුණයි. 2007 නිෂ්පාදිත KP-xxxx Rs. 3,​500,​000/​-. 0777-485020.
065465

Comments