බෑගයේ බර අඩු කරන්න වාර තුනට පොත් තුනක් | සිළුමිණ

බෑගයේ බර අඩු කරන්න වාර තුනට පොත් තුනක්

පාසල් සිසුන්ගේ පොත් බෑගයේ බර අඩු කිරීම සඳහා 2021 වසරේ සිට වාර තුනට පෙළ පොත් තුනක් පමණක් ලබා දීම කෙරෙහි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇති බව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල් ජයන්ත වික්‍රමනායක මහතා පවසයි.

ඒ අනුව 2021 වසරේ සිට 6-11 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට එක් වසරකදී පෙළපොත් තුනක් පමණක් මුද්‍රණය වන අතර, ඒ පෙළපොත් තුනේ වාර තුනට අදාළව ඉගැන්විය යුතු සියලු විෂයයන්ගේ කොටස් ඇතුළත් කිරීමට නියමිතය. මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව දරුවන්ගේ පොත් බෑගයේ බර විශාල ප්‍රමාණයකින් අඩු කළ හැකි බවත්, පෙළපොත් තුනක් වශයෙන් මුද්‍රණය කිරීමේදී මුද්‍රණ, ප්‍රවාහන හා ගබඩා වියදම් බාගෙට අඩකින් පමණ අඩු කළ හැකි බවත් ඒ මහතා පැවසීය.

Comments