හඳ මාමාට ලියු­මක් | සිළුමිණ

හඳ මාමාට ලියු­මක්

හඳ මාමේ එන්න එන්න
කිරියි පැණියි අරන් එන්න
අනේ ටිකක් මටත් දෙන්න
මුළු ලෝකෙට එළිය වෙන්න 

හඳ බබ­ළන රෑ යාමේ 
හැම කෙනෙක් ම නිදි­යන්නේ 
රෑ කුමාරි මල් පිනේනේ   
හඳ එළියේ සුවඳ දෙන්නේ

අංජුල පුලි­සිඳු
5 ශ්‍රේණිය,
සිරි­ධම්ම විද්‍යා­ලය,
ගාල්ල

Comments