සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

වීසීආර්. සීඩී, ඩීවීඩී සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා - විකිණීම

Sinhala /​ Hindi /​ Tamil original CD LP/​EP VHS - disc /​ Tap cassettes,​ Marantz Amplifiers,​ Revox cassette players,​ spool tape recorders,​ books and many more for sale. No. 12/​11,​ 1st Lane,​ Rupasinghe Mawatha,​ Nugegoda. 071-1380656,​ 0777-339051 - only on Saturday and Sunday.
063057

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

රසායන විද්‍යාව,​ ජීව විද්‍යාව London Local ඉගැන්වීමේ පළපුරුදු විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයකු නිවසට පැමිණ උගන්වයි. 0718334377.
064965

6-11 විද්‍යාව,​ ගණිතය,​ ඉංග්‍රීසි හා සිංහල මාධ්‍යයෙන් වෛද්‍ය සිසුවෙකු නිවසට පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ අවට. 071-2271268.
059757

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්) උවමනායි

2019 උසස් පෙළ ගණිත අංශයේ දරුවාට පුණරීක්ෂණවලට ප්‍රවීණයන් අවශ්‍යයි. භෞතික /​ රසායන විද්‍යා මහත්මීන් විශේෂයි. 0778269252,​ 0332261137.
066028

විවිධ දේ - විකිණීම

විකිණීමට. වීදුරු දොරක් තිබේ. උස 9 1/​2 අඩි. පළල 12 අඩි. කොස් ජනෙල් පලු. ගළවා ඇත. පාවිච්චි කළ. 0776431778,​ 0112915275,​ 0729102223.
064526

සුනඛාදී සතුන් - විකිණීම

මාස තුනක් වයසැති කළු පැහැති ලයන් ෂෙපට් වර්ගයේ බලු පැටවකු විකිණීමට ඇත. විමසීම්. 077-8896868.
066540

සුනඛාදී සතුන් - සේවා

සුනඛයින් සඳහා නේවාසික කූඩු. විශේෂ,​ පිරිසිදු කූඩු. අංක 7,​ රාජගිරිය ගාඩ්න්ස්,​ නාවල පාර,​ රාජගිරිය. 0777393553
065332

ඉදුම් හිටුම් - තිබේ

කොළඹ 06 කිරුලපන වෙන් වූ පිවිසුම් ඇතුලත නාන කාමර සහිත මුළුමනින් ටයිල් කරන ලද නවීන කාමර,​ කොළඹ ජ'පුර කැම්පස් සඳහා ලෙහෙසි පිවිසුම්. රැකියා හෝ අධ්‍යාපනයේ නියුතු කාන්තාවන් අමතන්න. 0777310706 /​ 0716971065.
066556

ගැහැණු ළමුන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම්. කොස්වත්ත,​ බත්තරමුල්ල. දු.ක. 0717333831,​ 0777508859.
065435

Comments