ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම

මිනුවන්ගොඩ නගරයට නුදුරුව කොළඹ කුරුණෑගල (5) බස් මාර්ගයට සමීපව හා මීගමුව කටුනායක දිවුලපිටියට කේන්ද්‍රව කාමර 11 යුත් ආදායම් ඇති ජනප්‍රිය ප්‍රසිද්ධ දෙමහල් හෝටලය හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා විකුණමි. පැමිණ බලා මිල ගණන් කථාකරන්න. 0770185939 - 0778223723.
065376

ශීතකරණ හා වායුසමීකරණ විකිණීම

අඩි 40 දිග කූල් කන්ටේනර් විකිණීමට තිබේ. ලක්‍ෂ 12 යි. අජිත්. 0727768335.
064804

Comments