රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මූල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් - රථවාහන

රථවාහන සඳහා අඩුම පොලිය (මාසික 1.16%) 0777970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස් vehicle loans,​ ලක්ෂයකට මාසික වාරිකය 1366/​- සිට,​ ලියාපදිංචි කළ,​ නොකල ඕනෑම වාහනයකට වෙළෙඳපොල වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං (Speed Draft) සඳහාද අඩුම වාරිකය,​ එකවර මුදල් ගෙවා (ෆිනෑන්ස් ලීසිං) පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා ඉදිරි පොලිය අඩුකිරීම් වාහන හුවමාරුව,​ වෙළඳ පොලේ ඇති අඩුම මිලට වාහන සොයා දීමද සිදුකරයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. Leasing hot line - 0777970049.
057094

මෝටර් කාර් රථ විකිණීම

හයුන්ඩායි ටක්සන්,​ 2011 පෙට්‍ට්‍රල්,​ 03 වන හිමිකරු,​ ට්‍රිප් ටොනික් මුහුදු නිල් පැහැති,​ වර්ග 02 ක දුඹුරු පැහැති ඉන්ටීරියර්,​ 4WD,​ ඇලෝයි වීල්ස්,​ ෆොග් ලයිට්ස් සහ තවත් බොහෝ උපාංග හොඳ තත්ත්වය. නිවසක පාවිච්චි කළ 0774255544.
066429

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

ඇක්සියෝ 2015 හියිබ්‍රිඩ් X සුදු නිව් ෂෙල් CAL-xxxx කි.මී. 25000 ට අඩු. අයිතිකරු විසින්ම පදවන ලද 1 වන අයිතිකරු මනාව නඩත්තු කළ ලියාපදිංචිය 2015/​10 අළුපාටට හුරු නිල් ඉන්ටීරියර්. දු.ක. 0711007945.
057858

සුසුකි කාර් රත විකිණීම

සුසුකි ආර්ටිනා ආසන 07 ක 2013 අගෝස්තු නිෂ්පාදිත කි.මී 27,​000 ධාවනය කර ඇති AMW නඩත්තු කළ පළමු හිමිකරු රජයේ විධායක නිලධාරිණියක සතු කාරය රු. 4,​200,​000/​- /​ 0714434866.
066234

වෑන් රථ විකිණීම

නිසාන් කැරවෑන් 2015 දෙසැම්බර් NV350 හයිරූෆ් බ්‍රෑන්ඩ්නිව්. 077-0490542,​ 077-4208888.
066259

ජීප් හා පිකප් රථ විකිණීම

Kyron Micro ජීප් රථය පළමු හිමිකරු ඉතා අඩු දුරක් ධාවනය කර ඇත. 077-3747593 මහරගම.
065467

Toyota Rush ජීප් රථය පළමු හිමිකරු හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයකට විකුණයි. 2007 නිෂ්පාදිත KP-xxxx Rs. 3,​500,​000/​-. 0777-485020.
065465

බස් හා ලොරි රත විකිණීම

අඩි 14 1/​2 ෆුල් බොඩි ABL ලොරිය. 2007. ලක්‍ෂ 9 යි. අජිත්. 0727768335.
064802

ඉසුසු ෆ්‍රීසර් අඩි 14 1/​2 ලොරිය. 1993 අතට ලක්‍ෂ 7 යි. ලීසිං 37,​163x33. අජිත්. 0727768335.
064801

මෝටර් රත උවමනායි

පෞද්ගලික ආයතනයක් සඳහා මාසික කුලී පදනම යටතේ කාර් රථ උවමනාකර තිබේ. වැගන් ආර්,​ හස්ට්ලර්,​ නැනෝ,​ ඇල්ටෝ,​ ඇක්ෂියෝ,​ ඔටෝජියර් Tel : 0716985203,​ 0767251232.
064594

Comments