වර්ජනය කළ දුම්රිය සේවකයන් ගැන පරීක්ෂණ | සිළුමිණ

වර්ජනය කළ දුම්රිය සේවකයන් ගැන පරීක්ෂණ

දුම්රිය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් කර තිබියදීත් සේවයට වාර්තා නොකළ දුම්රිය සේවකයන්ට එරෙහිව වහා නීත්‍යනුකූල හා විනයානුකූල පරීක්ෂණ පවත්වන්නැයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එල්.පී. ජයම්පති මහතා දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා වෙත දන්වා ඇත.

2019.6.27 දිනැති ගැසට් නිවේදනය මඟින් සේවාව අත්‍යවශ්‍ය කර තිබියදීත් එසේ සේවයට වාර්තා නොකර මඟීන් අපහසුතාවට පත් කිරීම ගැන විශේෂ විමර්ශනයක් සිදු කරන මෙන් ඒ ලිපිය මඟින් දන්වා ඇත. එසේම දුම්රිය දේපළ හා බ මඟීන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිම ආරක්ෂක අංශවල සහායද ලබාගන්නා ලෙසත් සේවාව බිඳ නොවැටී පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසත් මේ ලිපියේ වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

 

Comments