ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණීම /බදුදීම

කොළඹ කොටුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි වර්ග අඩි 300 ක කඩ කාමරයක් විකිණීමට හෝ බදුදීමට ඇත. K නිමල්සිරි,​ 293,​ මීගමු පාර,​ වත්තල. 0773170869.
062400

ව්‍යාපාරික ස්ථානය කුලියට / බද්දට

දෙමටගොඩ ශ්‍රී මහින්ද ධර්ම මාවතේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයක පළවෙනි මහලේ වර්ග අඩි 150 පමණ ඉඩ ප්‍රමාණයක කාර්යාලයක් සඳහා කුලියට දීමට ඇත. බේස්ලයින් පාරට මුහුණලා විමසන්න. 0777900960.
062583

යන්ත්‍රා්පකරණ හා මෙවලම්

Concrete Vibrator කොරියාවේ නිෂ්පාදිත 32/​38 mm Vibrator සහ අමතර කොටස් විකිණීමට ඇත. 0714942942.
062829

Comments