ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන විකිණිම / බදුදීම

ඌරුගස්මංහන්දියේ පර්. 17ක ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල විකිණීමට. 0762830874
057293

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

මීගොඩ හයිලෙවල් පාරට මීටර් 500 ක් දුරින් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට මීටර් 600 ක දුරින් ව්‍යාපාරික ස්ථානයට නිවස සමග කුලියට දීමට. 0714253861
056933

Comments