තාත්තා | සිළුමිණ

තාත්තා

උදෑ­ස­නින් පිබි­දෙන්නේ
නිව­සින් පිටවී යන්නේ
අප නින්දෙන් නැගි­ටින්නේ
අප නැහැ ඔහු දැක ගන්නේ...

රෑ අඳුරේ ගෙට එන්නේ
අපට සතුට ගෙන එන්නේ
මුවේ සිනා ඉති­රෙන්නේ
අප දැක ඔහු තුටු වන්නේ...

ළඟට අරන් හිස අතගා
යහ ගුණ දම් කියා දෙමින්
හොඳ මිනි­සෙකු වන්නයි හෙට
කියා කියන්නේ තාත්තා...

ඒ. සඳසි තිලෝත්මා
8 ශ්‍රේණිය,
සුජාතා විද්‍යා­ලය,
මාතර.

 

Comments