මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනුවර පදිංචි බොදු ගොවි වැදගත් පවුලක වයස 30,​ 5' 7" උස කොළඹ ප්‍රධාන බොදු පාසැලක උගත් BSC උපාධිධාරී දැනට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන කඩවසම් පුතුට උගත් ගැළපෙන දියණියක් දෙමාපියන් සොයයි. සියලු විස්තර කේන්දර කොපිය දුරකථන අංකය පළමු ලිපියෙන්. E.mail : t​a​n​d​h​a​u​c​t​i​o​n​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G131901

කඳාන 1990 උපන් (එන්ග්ලිකන් ආගමික) උස 5' 7" ප්‍රීමා සමාගමේ ඩිප්ලෝමාධාරී විදේශ රටක තරු 5 හේ හෝටලයක සේවය කරන නිවසක් හිමි කඩවසම් පුතුට ගුණගරුක රූමත් දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයති. (කතෝලික,​ ක්‍රිස්තියානි වුවද කම්නැත) දු.ක. 0114925274.
G131839

බොදු ගොවි උස අඩි 5 අඟල් 10 වයස අවුරුදු 30 තළෙළු. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානා නඩත්තු,​ කාර්මික ශිල්පී පවුලේ එකම පුතුට,​ විශ්‍රාමික දෙමාපියන් සොයනුයේ උගත් අවංක දියණියකි. පාපග්‍රහයන් නොමැති කේන්ද්‍ර කොපියක් සමග විමසන්න. දු. ක. 2816211
G131907

විදේශයක පදිංචි බොදු ගොවි දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ 30 හැවිරිදි,​ දුම්බීමෙන් තොර උස 5' 3" එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හැදෑරූ නීති උපාධිධාරී,​ යහපත් ගතිගුණවලින්යුත්,​ මේ වන විට විදේශීය නීති ආයතනයක රැකියාව කරන පුතුට ගැළපෙන මනාලියක් සොයයි. දෙවන පුතාද එංගලන්තයේ අධ්‍යාපන ලැබූ නීති උපාධිධාරියෙකි. පිළිගත් නීති ආයතනයක රැකියාව කරයි. තුන්වන පුතා එංගලන්තයේ අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටී. පියා විදේශීය පිළිගත් රාජ්‍ය ආයතනයක ජේෂ්ඨ කළමනාකාරවරයෙකි. අප සොයන්නේ සුදුසුකම් ඇති රූමත් වැදගත් පුලක යහපත් දියණියකි. p​r​o​p​o​s​a​l​8​9​2​0​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G131890

1974 කළුතර උපන් කඩවසම් නව නිවසක් හිමි 40,​000 වැටුප කාර්යාල සහයකට,​ ගුරුවරියක් විශේෂයි. 7,​ 8 පාපී නැත. 034-2237493.
G131887

1987 මාර්තු බොදු ගොවි කොළඹ 05 පදිංචි උස 5' 7" ජ්‍යෙෂ්ඨ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු BSc,​ MSc උපාධිධාරී,​ ආදී ආනන්දීය දුසිරිතෙන් තොර දේපොළ ඉඩකඩම් හිමි කඩවසම් පුතුට වැදගත්,​ උගත්,​ රූමත් කරුණාවන්ත දියණියක් දෙමව්පියෝ සොයති. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග විමසන්න. පාපී කේන්ද්‍රයක් නොවේ. p​r​o​p​o​.​w​i​j​e​5​6​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G131865

Comments