කුඩා රබර් වතු දියුණු කිරීමට අතහිත | සිළුමිණ

කුඩා රබර් වතු දියුණු කිරීමට අතහිත

කුඩා පරිමාණ රබර් වතු හිමියන්ගේ ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සඳහා වැඩමුළු මාලාවක් 2019 වසර සදහා සංවිධානය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය, රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව හා රබර් පර්යේෂණ ආයතනය එක්ව නවීන තාක්ෂණික ක්‍ර‍මවේදයන් උපයෝගී කර ගනිමින් වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

පසුගිය දශකය තුළ කාළගුණික විපර්යාස, කළමනාකරණ අකාර්යක්ෂමතා, අඩු ඵලදායීතාවය හා රබර් වගා කිරීම සහ කිරි කැපීම පිළිබඳ නිසි තාක්ෂණික ක්‍ර‍ම උපයෝගී කර නොගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් නිෂ්පාදනයේ පහළ බැසීමට ප්‍ර‍ධාන වශයෙන් බලපා ඇත. රබර් වගාවෙහි ඇති අකාර්යක්ෂම කළමනාකරණය, අඩු ඵලදායිතාවය සහ නවීන තාක්ෂණික ක්‍ර‍මවේදයන් උපයෝගී කර නොගැනීම වැනි දුර්වලතා මත ගොවීන් හට අඩු අස්වැන්න හා නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉහළ යාමේ ගැටලු හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇත. එම නිසා, රබර් නිෂ්පාදනයේ ඵලදායීතාවය, ලෝකයේ භාවිතා වන නව තාක්ෂණික මෙවලම් හා ක්‍ර‍මවේදයන් පිළිබඳ කුඩා පරිමාණ රබර් වතු හිමියන් දැනුවත් කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක්ව ඇත.

කුඩා පරිමාණ රබර් වතු හිමියන් අතර නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් හා ක්‍ර‍මවේදයන් භාවිතය ප්‍ර‍චලිත කිරීම තුළින් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීමත් ලාභදායී වගාවක් ලෙස පවත්වා ගෙන යාමත් ජාතික රබර් නිෂ්පාදනය සහ ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ රබර් ආශ්‍රිත භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර්මාන්තය සඳහා තිරසාර හා අඛණ්ඩ සැපයුම් දාමයක් සහතික කිරීමත් ප්‍ර‍ධාන අරමුණු වේ.

මෙම වැඩමුළුවට සහභාගී වන ගොවීන් හට කිරි කැපීමට සුදුසු කාලය, අඩු තීව්‍රතා කැපීම, අස්වනු උත්තේජක භාවිතය, වැසි ආවරණ යෙදීම, ස්වාභාවික රබර් මිල උච්චාවචනය, ස්වාභාවික රබර් සඳහා ලෝක ඉල්ලුම වැනි මූලික කරුණු පිළිබඳ දැනුම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

තවද ඊට සහභාගී වන ගොවීන් දිරි ගැන්වීම සඳහා රබර් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය උපකරණ හා මෙවලම් ලබා දෙනු ඇත. රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් රබර් කිරි කැපීමේ පිහිද රබර් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් අවශ්‍ය රසායනික ද්‍ර‍ව්‍යද ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික රබර් භාවිතයෙන් රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයනය කරනු ලබන ප්‍ර‍මුඛතම ආයතනයක් වන කැම්සෝ ලෝඩ්ස්ටාර් (පුද්) සමාගම විසින් උදෑසන කිරි කැපීමට අවශ්‍ය හිස් පළඳන ලාම්පු පරිත්‍යාග කිරීමත් මෙහි දී සිදු කරනු ලබයි.

Comments