රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

ටොයොටා කාර් රථ විකිණීම

TOYOTA Allion A-15 වයින් රෙඩ් 2013 පළවෙනි අයිතිකරු,​ අඩු සැතපුම්,​ ඉහළ මිලකට. 198/​2,​ හයිලෙවල් පාර,​ නුගේගොඩ. ටෙලි. 2816211.
054230

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

Alto 800 Lxi Suzuki 2015 W.P. Cah 30,​000 Km ග්‍රැනයිට් ග්‍රේ හොඳම තත්ත්වයෙන් අතට ලක්ෂ 7.5 29800x50 මහරගම 0778315679,​ 0773485045
054323

වෑන් රථ විකිණීම

ඩොල්ෆින් LH - 172 (2001) WP-PB-3xxx දොර හතර ආයතනය සතු වෑන් රථය විකිණීමට ඇත. නො. 01,​ ඇල්ෆඩ් හවුස් ඇවනිව්,​ කොළඹ - 03.
053777

ජීප් හා ලොරි රථ විකිණීම

LN අයිවර් ලොරියක් විකිණීමට තිබේ. 2017 නිෂ්පාදනය වූ අඩි 20 ලොරියක් වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 0768976890
046631

යතුරු පැදි හා ත්‍රීරෝද රථ විකිණීම

ආයතනය සතු BAJAJ Platina 100 (2007) WP-UC-8xxx කාණ්ඩයේ මෝටර් සයිකල් දෙකක් විකිණීමට ඇත. නො. 01,​ ඇල්ෆඩ් හවුස් ඇවනිව්,​ කොළඹ - 03.
053776

මෝටර් බයික් අංකය : WP BFJ 70--,​ වර්ගය : Suzuki,​ මාදිලි අංකය : GN 125,​ පාට : රතු,​ නිෂ්පාදිත වර්ෂය : අගෝස්තු 2017,​ මෙතෙක් දුර : 14000Km. විමසීම් : 0773413629,​ 0712413629.
053671

මෝටර් බයික් අංක : WP BDD 47-- වර්ගය : Suzuki මාදිලිය : GN 125,​ පාට : රතු,​ නිෂ්පාදිත වර්ෂය : 2015 දෙසැම්බර්,​ මෙතෙක් දුර : 40000Km. විමසීම් : 0712413629,​ 0773413629.
053675

Comments