රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකභාවය හා ලෝක සබඳතා පිළිබඳ 21 වන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමාරම්භය | සිළුමිණ

රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකභාවය හා ලෝක සබඳතා පිළිබඳ 21 වන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමාරම්භය

කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පුහුණු ආයතනයෙහි (BIDTI) රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකභාවය හා ලෝක සබඳතා පිළිබඳ 21 වන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමාරම්භ උත්සවයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් තරංජිත් සිං සන්ධු මැතිතුමා සභාව ඇමතූ අවස්ථාව.

Comments