වෙසක් | සිළුමිණ

වෙසක්

සල් වනයේ මල් සුවඳ හමන්නේ

සිදුහත් කුමරුන් උපදින්නේ

සත් පියුමන් මත පියවර නගන්නේ

වෙසක් දිනේ එය සිදුවන්නේ...

ඇසතු බෝමුලයි හිමි බුදුවන්නේ

මාර පරාජය කරමින්නේ

ලෝසතුනට සෙත සලසාලන්නයි

අපෙ බුදුහාමුදරුවෝ දම් දෙසුවේ...

වෙසක් පහන් දල්වා සරසන්නේ

තෙල් මල් ගෙන අප පන්සල් යන්නේ

හොද ගුණ දම් නිති රැක ගන්නේ

මුනි බණ අනුවයි ජීවත් වෙන්නේ...

ඉඳුරංග ගණනාත් හල්කෙවිදාන

13 ශ්‍රේණිය

මයික්‍රො උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය.

කිරිබත්ගොඩ.

 

Comments