රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

 නිසාන් කාර් රථ - විකිණීම

NISSAN EX-Saloon FB-15 1999 HA-xxxx Auto P/​S,​ P/​M 155,​000km. 21/​75,​ අනර්ඝ තත්ත්වය. 0716-842012.
045188

 

 බස් හා ලොරි රථ - විකිණීම

LN අයිවර් ලොරියක් විකිණීමට තිබේ. 2017 නිෂ්පාදනය වූ අඩි 20 ලොරියක් වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න. 0768976890
046631

Comments