පරි­ස­රය ආරක්ෂා කරමු | සිළුමිණ

පරි­ස­රය ආරක්ෂා කරමු

පරි­ස­රය යනු අප අවට වට­පි­ටා­වයි. ගහ­කොළ, සතා සිවු­පාවා පරි­ස­ර­යට අයත් ය. ගහ­කොළ අපට අවශ්‍ය මූලික අව­ශ්‍යතා තුන සප­යයි. ඔබට මත­කද අපිට ගුරු­තුමී 1 වස­රේදී කියලා දුන්නා “දුවේ, පුතේ ගහක් කැපු­වොත් ඒ වෙනු­වට පැළ­යක් හරි හිටු­වන්න කියලා.”

මාන­ව­යාගේ තාක්ෂ­ණික දියු­ණු­වත් සමඟ පරි­ස­ර­යට අධික ලෙස හානි සිදුවී ඇත. ඉන්දි­යන් සාග­රයේ මුතු ඇටය වූ ශ්‍රී ලංකාව අතී­තයේ කාන්තා­ර­ව­ලින් තොර රටක් ලෙස පිළි­ගෙන තිබිණි. නමුත් අනා­ග­තයේ අපේ රටේ ද කාන්තාර ඇති විය හැක. ගස් ගල්ව­ලට කතා කළ හැකි නම් මෙසේ කියාවි. “මිනි­සුන් යනු කෙළෙහි ගුණ නොදන්නා ජාති­යක්” පොලි­තින් ප්ලාස්ටික් විවෘත පරි­ස­රයේ පිච්චීම නිසා මිනි­සාගේ ප්‍රධාන අව­ශ්‍ය­තා­වය වන වායු ගෝලය විනාශ වේ. වායුව දූෂ­ණය වීම නිසා සූර්ය­යාගේ අහි­ත­කර කිරණ හරවා යවන ‘ඕසෝන් ස්තර­යට දැඩි හානි සිදුවේ. එවිට සූර්ය­යාගේ අහි­ත­කර කිරණ ඍජු­වම පෘථි­වි­යට එල්ල විය හැක. අපි අපට හැකි සෑම අව­ස්ථා­ව­කම පරි­ස­ර­යට හිත­කර ලෙසින් කට­යුතු කිරී­මට සිතා ගනිමු.

හෂිනිකා මධුමාලි රණතුංග
8 ශ්‍රේණිය,
පණ්ඩුකාභයපුර විදුහල
අනුරාධපුරය

Comments