රැකී රක්ෂා | සිළුමිණ

රැකී රක්ෂා

ඇබෑර්තු - වෛද්‍ය

දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් (BDS) අවශ්‍යයයි. වෛද්‍යවරයෙක් (MBBS) අවශ්‍යයයි. පශු වෛද්‍යවරයෙක් (BVS) අවශ්‍යයයි. පුහුණු,​ නුපුහුණු හෙදියක් අවශ්‍යයයි. 0777744011.
044201

ඇබෑර්තු - කාර්මික

අගනගර ප්‍රසිද්ධ ඉංජිනේරු ආයතනයකට පුහුණු/​ නුපුහුණු ජලනල හා විදුලි කාර්මික ශිල්පීන් වහා බඳවා ගනු ලැබේ. ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ. අමතන්න. 0773680680,​ 0704680601
045403

ඇබෑර්තු - රියදුරු

කොළඹ පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ ආයතනයකට බරවාහන රියැදුරු බලපත්‍ර ඇති රියදුරු මහතුන් අවශ්‍යයි. පිටපළාත් අයවලුන් විශේෂයි. නවාතැන් පහසුකම් ඇත. විමසන්න. 0715324574.
043741

ඇබැර්තු - ගෘහසේවය

නිවසක නැවතී ඉහුම් පිහුම් වැඩ සඳහා මැදිවියේ ගැහැණු කෙනෙක් අවශ්‍යයි. 0777525260
044166

නිවසක පිරිසිදු කිරීමේ වැඩ සඳහා මැදිවියේ පිරිමි කෙනෙක් අවශ්‍යයි. 0777525260
044164

Comments