බක්මහ සිරි අසිරි | සිළුමිණ

බක්මහ සිරි අසිරි

රතට රතේ එර­බදු මල් පිපෙ­න්නයි  
සවන පිනන කෝකිල හඬ ඇසෙ­න්නයි  
කජු පුහු­ලන් අඹ නාරං සුව­ඳට ඉදෙ­න්නයි  
අලුත් අවු­රුදු සිරි අසි­රිය මැවෙ­න්නයි  
 
තුරු ලතා ගොමු­වල සුවඳ මල් පිපෙ­න්නයි  
කුඹුරු සරු­සාර වී අටු­කොටු පිරෙ­න්නයි  
ගේදොර පිරි­සුදු කර විසි­තුරු මව­න්නයි  
බක්මහ වස­න්තය තැන තැන පැති­රෙ­න්නයි  
 
කිරි­බතේ කිරි සුවඳ දැනෙ­න්නයි  
කැවුම් අති­රස සුවඳ දැනෙ­න්නයි  
ඉදුණු රඹ කැන් සුවඳ දැනෙ­න්නයි  
අලුත් අවු­රුදු සිරි අසි­රිය මැවෙ­න්නයි  
 
එනිදු සුප­සන් ප්‍රේම­සු­න්දර  
7 ශ්‍රේණිය ‘සී’,  
කේරි විද්‍යා­ලය,  
‍කොළඹ 08.  

අදහස්