කොවුල් නාද පැති­රෙන්නේ | සිළුමිණ

කොවුල් නාද පැති­රෙන්නේ

එර­බදු මල් පුබු­දින්නේ  
කොවුල් නාද පැති­රෙන්නේ  
රබන් හඬත් පැති­රෙන්නේ  
අවු­රුදු ළඟ ළඟ එන්නේ  
කැවුම් කොකිස් තෙලෙන් බැදෙන  
කිරි­බත් නැක­ත­කට ඉදෙන‍  
වැඩි­හි­ටි­යන් වැඳුම් ලබන  
අවු­රුදු එන්නේ  
ගොවි ගෙවි­ලියෝ තුටු කර­වන  
ළමා ළපටි උදම් අනන  
මහ අස්වනු ගෙට ගොඩ වන  
අවු­රුදු එන්නේ  
සමගි දහම පිළි­බිඹු කර  
දමිළ සිහළ බේදෙන් තොර  
හැම දෙන එක නැක­තට කන  
අවු­රුදු එන්නේ  
 
ආර්.එම්. දිනිති හංසිකා රත්නා­යක  
7 ශ්‍රේණිය ‘ඒ’,  
සේනා­ප­තිය මහා විදු­හල,  
අයි­වල, බිබිල. 
 

Comments