පුර­හ­ඳක් වී | සිළුමිණ

පුර­හ­ඳක් වී

ඈත දිලෙනා පුංචි තරු­වක
එළි­ය­වත් නෑ මගේ දිවි­යට...
නොදැන කළ වැරැ­ද්දට
සමාවී මට
හැදෙ­න්නට තව අව­ස්ථා­වක්දෙ
න්න අම්මේ...
ජීවිතේ මොනවා තිබු­ණත්ඔ
බෙන් හිස්වූ ලොවම අඳු­රුයි
පුර­හ­ඳක් වී නැගි එනු මැන
අම්මේ මගෙ මේ පුංචි ලෝකෙට

හරින්දා සෙව්වන්දි
10 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,
ගෝතමී කනිෂ්ඨ විද්‍යා­ලය,
ගම්පහ.

Comments