මාළුවා | සිළුමිණ

මාළුවා

මාළු ජීවත් වෙන්නේ කර මල්ව­ලින් හුස්ම ගැනී­මෙනි. අප මාළුන්ව සුර­ත­ල­යට ඇති කර­නවා. මාළු­වාගේ වරල් දිගයි. මාළුවා ජීව­ත්වන්නේ ගංගා ඇළ - දොළ මුහු‍ෙද් රංචු වශ­යෙනි. අපේ ගෙදර ඇති මාළු ටැංකියේ විසි­තුරු මාළුන් පිහි­න­මින් සිටි­නවා.

රන්දි මෙත්නුලි බාල­චන්ද්‍ර
3 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,
ශ්‍රී මේධං­කර මහ විදු­හල,
හොරණ.

 

Comments