ලෙව් ලැකියේ අක්ෂර මාලාව | සිළුමිණ

ලෙව් ලැකියේ අක්ෂර මාලාව

මේ ලිපි පෙළ සිංහල කව් ලැකිය ගැන යි‍. ලෝක සාහිත්‍යයේ කව් ලැකියක් ඇත්තේ සිංහලයට පමණයි. මේ කව් ලැකියේ වගතුග හෙළි කිරීමේ අදහසින් ලියැවෙන ඉතා කෙටි ලිපි පෙළකි.

 

කව් ලැකියෙහි යෙදුණේ 'තද්භව පද' හා 'නිෂ්පන්න පද' පමණක් බව කලින් සඳහන් විණ. ඒ් පද දෙ වර්ගය 'තත්සම පදවලින්' වෙනස් වන්නේ එක් මූලික ලක්ෂණයක් නිසා ය. එනම් ඒ් පද ලිවීමට ගන්නා අක්ෂර මාලාවල වෙනස ය. සංස්කෘත තත්සම පද සහිත ලෙව් ලැකියෙන් ලිවිමට අක්ෂර 56 අවශ්‍ය වන අතර කව් ලැකියට අවශ්‍ය වන්නේ අක්ෂර 36 ක් පමණකි.

ලෙව් ලැකියෙහි ප්‍රාණාක්ෂර 16 ක් යෙදේ. මෙසේ ය.

 

අ ආ

ඇ ඈ

ඉ ඊ

උ ඌ

ඍ ඎ

එ ඒ ‌ඓ

ඔ ඕ ඖ

ඉතිරි අක්ෂර 40 ගාත්‍රාක්ෂර වේ.

ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ

ච ඡ ජ ඣ ඤ -

ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ

ත ථ ද ධ න ඳ

ප ඵ බ භ ම ඹ

ය ර ල ව

ශ ෂ ස හ ළ

ං ඃ

අදහස්