සමන් දෙවි පෙර­හර | සිළුමිණ

සමන් දෙවි පෙර­හර

සාධු නදින් මිණි­පු­රයේ හඬ රැව් දෙන්නා
රට වටාම ජනයා මෙහි පැමිණ සිටින්නා
ව­න්පුරේ අසි­රිය මුළු ලොවට කිය­මිනා
සුමන සමන් දෙවි පෙර­හර පැමිණ සිටින්නා

ගාම්භීර ලීලා­වෙන් මහ ඇත් රජු ධාතු වඩ­මිනා
සැම දෙනාම සාධු නදින් රැව් හඬ දෙන්නා
නිල­මෙ­ව­රුන් හස්ති­රාජ සම­ඟම එන්නා
සැම දෙනාම ප්‍රීති­යෙන් නටන්නා

කාවඩි, රබන් පතුරු නැටුම් නට­මින් එන්නා
පන්දම් කරු­වන් පෙර­හැර එළිය කරන්නා
මහ බඹාද තේජ­ස­කින් පෙර­හරෙ යන්නා
සබ­ර­ග­මුවෙ පෙර­හර සිරි අසිරි පෙනෙන්නා

පී.ජී. තුනුවි කුලෝ­ධනා
8 ශ්‍රේණිය
සීවලී මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය
රත්න­පුර

අදහස්