මගේ තාත්තා | සිළුමිණ

මගේ තාත්තා

පොඩි කාලේ මා නැළවූ මගේ තාත්තා
සෙව­ණැ­ල්ලක් වගේ ඉන්න මගේ තාත්තා
රස පල­තුරු ගෙනත් දුන්නේ මගේ තාත්තා
මගේ පණ තමයි ආදර මගේ තාත්තා

රස ආහාර ගෙනත් දුන්නෙ මගේ තාත්තා
සුරං­ගනා කතා කියා මා නැළවූ තාත්තා
මගේ ලොවේ රජ්ජු­රුවෝ නුඹයි තාත්තා
මගේ පණ තමයි ආදර මගේ තාත්තා

නෙතුමි මන්දාරා
5 ශ්‍රේණිය
පඤ්ඤා­සේන ක.වි.
ලත්ප­ඳුර

Comments